Používá technologii služby Blogger.

Vyhledávání

BRAČ

Na Brač, konkrétně na Bol jsme jeli ve čtvrtek 3. 9. a odjížděli v pondělí 6. 9. Měli jsme tedy cca 2,5 dne na prozkoumávání a užívání Bolu.Hned jak jsme na ostrov přijeli, ubytovali jsme se, dali sprchu a pádili ven. 


Protože jsme přijeli kolem 4, šli jsme ven v podvečer. Z lodě jsme viděli kostel, který jsme si našli na Instagramu a tak jsme si řekli, že půjdeme k němu, jelikož pak jsme měli v hlavě ještě další věci, které za ty následující dva dny chceme stihnout.


Podvečer byl super, západ zase naprosto nádherný a my se loudali po pláži směrem ke kostelu. 


Ke kostelu se dá buď silnicí, ale my jako správní průzkumnici šli podél pláže, přes restauraci. 


V tu dobu tam téměř nikdo nebyl, takže na fotky ideální.


---

As soon as we arrived on the island, we checked in, took a shower and headed out. 

Since we arrived around 4, we went out in the early evening. From the boat, we saw a church that we found on Instagram, so we figured we'd go there since we had other things in mind that we wanted to sea and visit in the next two days.

The afternoon was great, the sunset was absolutely gorgeous again and we wandered down the beach towards the church. 

You can either take the road to the church, but we, being proper explorers, walked along the beach, through the restaurant. 

There was hardly anyone there at the time, so perfect for taking photos.
Další den ráno jsme si přivstali v 6 a hned na 7 hodinu raní šli na Zlatni Rat (Golden Horn), tedy na pláž na Bolu, která vypadá jak vystrčený roh. Tam Mirek vzal i vypůjčený dron a zkoušel nějaká videjka. 


Voda tam byla šíleně studená, ale přece jen tam bylo více otevřené moře kde hlavně stále proudily lodě, takže to je pochopitelné.


Když jsme se šli společně vykoupat, tak asi za 10 minut co jsem si užívali plavání a vody najednou přišla hrozná vlna. Nejprve jsme to brali jako srandu, než jsme viděli, jak naše věci (foťák a dron) jsou tou vlnou zasaženy. Mega jsme se bála aby mi to neodneslo batoh pryč, naštěstí vše v pohodě a vše bylo jen mokré, batoh tak z poloviny, ale god blessed mýmu batohu, který má těsnění a k foťáku se to nepropilo. Takže hned takový menší zážitek.


---

The next morning we got up at 6am and at 7am went to Zlatni Rat (Golden Horn), the beach on Bol, which looks like a protruding horn. Mirek took a borrowed drone there and tried to take some videos. 

The water there was crazy cold, but it os more open sea where the boats still flow, so that's understandable.

When we went for a swim together, after about 10 minutes of enjoying the swim and the water, suddenly a big wave came. We took it as fun at first, until we saw our stuff (camera and drone) got hit by the wave. I was super scared it would take my backpack away, luckily everything was fine and everything was just wet, my backpack was about half wet, but god bless my backpack which has a seal and it didn't leak to my camera. So we had a little bit of excitement right away.
Odpoledne jsme pak jen strávili u bazénu a pak se vydali na véču a já si konečně dala kalamáry, které byly naprosto senzační!


---


The rest of the afternoon we spent by the pool and then went for a dinner where I finally ordered fried calamari which were really delicious.
Další ráno jsme měli trochu víc lazy. Opět jsme se vydali k již zmíněnému kostelu, nicméně lehce na druhou stranu. Btw další pláž za kostelem, která byla skrytá, byla nudapláž. 


Tam jsme samozřejmě nešli a byly na té u kostela, kde bylo super molo, ze kterého jsme si alespoň zaskákali nějaké ty šipky do vody. 


Odpoledne jsme opět strávili u bazénu, jelikož bylo šílené vedro a naše ubytování bylo popravdě výš, tak jsme byli líní v tom vedru chodit opět dolu k pláži. Navíc jsme neměli tolik času, jelikož jsme navečer vyrazili na buginu. 


Nenačasovali jsme si to úplně nejlépe. Mohli jsme jít tak o hodinu dříve, ale na západ jsme byli na Vidově Goře, kam cesta z Bolu trvá na bugině tak 50 min, my to měli tak za 35 haha. 


Spíš cestou zpět jsme jeli už lehce za tmy, ale ničemu to nevadilo, jen nahoře jsme se cítili trochu ve spěchu, jelikož půjčovna zavírala v 8 a musel na nás chvíli čekat. 


Nicméně po dlouhé době jsme si i zařídila a přes ty serpentiny, to byla docela sranda. Bugina byla automat, takže easy. Jen co nám nedošlo, že bude foukat, takže byl moment, kdy jsme měli fakt krizi a mrzli! A co s sebou určitě ještě vzít kromě mikiny, i gumičku! Jelikož já po příjezdu na Horu měla vytvořený dred z ofiny, takže jsem si ještě vyškubla několik vlasů, haha.


Zažitek ale skvělý a určitě doporučuju toto na Vidovu Goru podniknout.


Pak už jsme si dali jen chill & víno doma a následující ráno jsme si dali kafíčko při čekání na loď zpět do Splitu. 


Když jsem přijeli, tak jsme se skoro proklínali, že na Bolu máme 2,5 dne pouze, ale musím říci, že to nakonec úplně stačilo. Pak je to spíše zase o cestování autem a objevování samotného ostrova.---


The next morning we were a bit more lazy. Again we went towards the already mention church, but to the other side of it where was a great beach. Btw the next beach behind the church, which was hidden, was a nude beach. 


Of course we didn't go there and were at the one by the church, which had a cool pier from which we could jumped into the water from. 


We spent the afternoon by the pool again, as it was crazy hot and our accommodation was actually higher up, so we were lazy to walk down to the beach again in that heat. Plus we didn't have that much time that day as we rent a buggy in the evening. 


We didn't have the best timing to be honest. We could have gone about an hour earlier, but we were on Vidova Gora while sunset anyway (it takes about 50 min to get there from Bol by buggy, we had it in about 35 haha). 


On the way back it went slightly dark but it didn't bother us. We just felt a bit in a hurry at the top as the rental place closed at 8 and had to wait for us for a while. 


However, I finally drove after a long time. Even though it was through the serpentines for like 12km in total, it was quite fun. Buggy was automatic, so very easy. We just didn't realise it was going to be windy, so there was a moment when we really had a crisis and were frozen! And what else to bring besides a sweatshirt, a rubber band for sure! Since I had formed dreadlocks out of my bangs after arriving at the mountain, so I also lost a few hair, haha.


Great experience though and I definitely recommend going to Vidova Gora.


Then we just chilled & had wine at home and had a coffee the next morning while waiting for the boat back to Split. 


When we arrived we were almost cursing ourselves for having  only 2.5 days to explore Bol, but I have to say it was totally enough at the end. After that it's more about travelling by car and exploring the island itself.

 

Žádné komentáře